آدرس : تبریز، خیابان شمس تبریزی، چهارراه ملل متحد، جنب نمایشگاه شمس

شماره تماس: ۳۲۳۷۲۲۶۷ (۰۴۱)

ایمیل: info@titiz.ir